Algemeen
Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid. Ankasan is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Ankasan is te bereiken per e-mail op info@ankasan.nl.

Registratie persoonsgegevens
Ankasan legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze vestiging worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Ankasan.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • In onze winkel bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.
 • Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze server kan automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen:

– Bezorgpartners

– Montagepartners

– Servicepartners

– Leveranciers

– Betaalpartners

– IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij u thuis komen om uw product te bezorgen, monteren of service leveren.

Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij u thuis.

Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens
De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door Ankasan gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 9. Ankasan zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens die wij met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.

Persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt Ankasan verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Ankasan over u verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Ankasan over u verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die Ankasan over u verzamelt.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@ankasan.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen wij u om onderstaande gegevens:

 • Volledige naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Uw verzoek en/of vraag

Waarom wij deze gegevens nodig hebben leggen wij u graag uit.

Wij willen u vragen om uw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van uw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast bent u vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens u geeft.

Waarom willen wij deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer u bijvoorbeeld een formulier via onze website heeft ingevuld en een offerte gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat uw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld uw voorletters i.p.v. voornaam of als u gaat verhuizen, uw nieuwe adres i.p.v. uw huidige adres. Als uw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van uw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die u nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate u meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van u bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen wij na ontvangst van uw verzoek een bevestiging e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat wij een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen, zullen wij uw verzoek verder in behandeling nemen.

Ankasan streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer wij uw verzoek hebben verwerkt, zullen wij u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden, zullen wij u uiteraard een toelichting geven waarom Ankasan uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.